My Flylady Wednesday (Anti-Procrastination Day), Day 29 of 31 Days of Ex...